عاصی (رود): al- Asi- Orones

عامر (بنی)؛ (سلسله): Amirids

عباس (نبی): Beni- Abbes

عباس (نبی)، (دولت): Abbasids

عدن (خلیج): Gulf of Aden

عرائش: Larache

عراق: Iraq

عرب العجرید (صحراء): Arabia Petraea

عربستان (دریا): Arabian Sea, Mare Erythraeum

عربستان (شبه‌جزیره): Arabia

عربستان بیابانی: Arabia Deserta

عربستان سعید (عربستان خوشبخت): Arabia Feliy

عربستان سنگی: Arabia petraea

عرق الشیش: Erg Chech

عرق ایمندی: Erg- Iguidi

عرق بزرگ شرقی: Grand Erg Oriental

عرق بزرگ غربی: Grand Erg Occidental

عسقلان: Ascalon

عشق‌آباد: Ashkabad

عقاب: Las Navas de Tolosa

عقبه (خلیج): Akaba, Aylah, Gulf of Agaba

عقیل (بنی)، (سلسله): Ugaylids

عکا: Acre

علقمه: Alcamo

علقمه: Alcamo

علویان (فرقه): Alids

عمان (خلیج): Gulf of Oman

عمان Amman

عمان و مسقط: Muscat and Oman

عمان: Oman

عینذه: Anaiza

غازی عینتاب: Gaziantep

غاند: Ghana

غانید (بنی)، (سلسله): Banu- Ghaniyan

غُرماج: San Esteban de Gormaz, Sanata Maria de Algave (Faro

غرناطه (پادشاهی): Granada

غرناطه: Granada

غزنویان (سلسله): Ghaznavids

غزنه: Ghazni

غزه: Gaza

غسانیان: Ghassanids

غور: Ghor

غوریان (سلسله): Ghurids

فئودسپا: Feodosiya, Theodosia, kaffa, Kefe

فاجیناتا: Favinana

فارس: Persian Gulf, Sinus Persicus

فارو، (شنتمریه): Faro

فاس: Fes, Fes

فاشوده: Fashoda

فاطمیون (سلسله): Fatimids

فاهرت: Tiaret

فداله: Fedala

فرات (رود): Firat, Euphrates

فرانسوی: Vascongadas (provincias),Basque (pays

فرانسه (ملت): France

فرانسه: French

فرانکها: Franks

فرانکهای مروونجی: Merovingian Franks

فرموز: Formosa

فلاندرز (ناحیه): Flanders

فلبد: Filibe

فلور (دریا): Flores Sea

فلورا (جزائر): Flores

فلورانس: Florence, Firenze

فیلی پوپولیس: Philippopolis, Filibe- Plovdiv

فیلیپ ویل: Philipeville

/ 1 نظر / 106 بازدید