(ابن گبیرون/ کبیرول) ابن جبرون/ جبرول، سلمان Avicabron  (شبه جزیره) ایبرى Hispanie  Akko = Acre  Alaouites = Alawites  Andalucصa = Andalousie  Arhlabides = Aghlabides  Basra = ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 116 بازدید
        (ابن گبیرون/ کبیرول) ابن جبرون/ جبرول، سلمان Avicabron  (شبه جزیره) ایبرى Hispanie  Akko = Acre  Alaouites = Alawites  Andalucصa = Andalousie  Arhlabides = Aghlabides  Basra = ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 166 بازدید
     بنوعبّاد Abbadides  عبّاسیان/ بنى‏عبّاس Abbassides  عبد شمس cAbds‏ams  عبداللّه Abdollah  ابن وافد Abenguefit  عبقر Abqar  حبشه Abyssinie  عکّا Acre  ادنه Adana  عدن Aden  عدى Adiy  افصى Afsa  افطسیه Aftasides  افیون قره حصار Afyon ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 112 بازدید
اشبونه، لشبونه، لیسبون: Lisbon, Dlisipo آتن (دوک‌نشین): Athens آتن: Athens, Athenae, Atina, Athenai آتنه: Athene آخن: Achen آدریاتیک (دریا): Adriatic Sea, Mare Hadriaticum آدریانوپول: Adriano pole آرارات: ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 128 بازدید
عاصی (رود): al- Asi- Orones عامر (بنی)؛ (سلسله): Amirids عباس (نبی): Beni- Abbes عباس (نبی)، (دولت): Abbasids عدن (خلیج): Gulf of Aden عرائش: Larache عراق: Iraq عرب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 105 بازدید
خرداد 88
6 پست